Przejdź do treści

Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest przedsiębiorstwo Hanza Krzysztof Adamski, ul. Cyprysowa 6, 80-175 Gdańsk, NIP: 5832814371, działające pod marką Hanza Taxi.
 2. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres.
 3. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy.
 4. Administrator pozyskuje dane osobowe poprzez otrzymanie zamówienia drogą telefoniczną pod numer 58 535 05 05 lub 606 89 49 89 lub drogą elektroniczną poprzez otrzymanie zamówienia lub zapytania pocztą elektroniczną, przez komunikator Whatsapp, przez komunikator Messenger lub poprzez wiadomość w serwisie Google.
 5. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane i przekazywane podmiotom zewnętrznym, współpracującym z Administratorem, w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia.
 6. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  1. Dostawcy usług lub produktów działający na rzecz Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania czynności na udokumentowane polecenie Administratora, pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych;
  2. Uprawnione organy publiczne;
  3. Podmioty dostarczające korespondencję;
  4. Podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji;
  5. Podmioty świadczące usługi obsługi prawnej;
  6. Podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez Administratora;
  7. Podmioty świadczące usługi obsługi księgowej.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, szczególnie związanego z obowiązkiem prowadzenia ewidencji zgodnej z nowelizacją ustawy z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym, gdzie pojawiło się w art. 4 ust. 24 pośrednictwo przy przewozie osób, chyba że wyrazi Pani / Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych. Sprzeciw ten nie dotyczy danych przechowywanych dla Urzędu Skarbowego i Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w terminach określonych przepisami prawa.
 8. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 9. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
 11. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.